กต.ตร.สน.ท่าข้าม ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดสร้าง

1.ห้องปฏิบัติการควบคุมยุทธวิธี(Tactical Operation Center) เพื่อใช้ในการประชุม

   หรือบริหารสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในภาวะปกติและสถานการณ์พิเศษ

   
   

2.มีระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม สำหรับจัดประชุมอย่างน้อยให้เพียงพอสำหรับ

ฝ่ายอำนวยการและผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยรอง

   
   
3.มีระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนอข้อมูลในระบบ Presentation
   

4.มีระบบประชุมทางไกล(VDO Conference)ที่สามารถเชื่อมโยงสัญญาณทั้งจาก บก. หรือ บช. รวมทั้งจากสถานีตำรวจในสังกัด และจาก ศปก.ตร.ได้

   
   
5.มีห้องวิทยุสื่อสาร(วิทยุรับ-ส่ง) ขนาด 150 วัตต์ ในข่าย ตร.ซึ่งควรมีที่ตั้งติดกันหรือใกล้กันกับห้องปฏิบัติการ TOC ของ ศปก.ฯ
   
6.มีระบบการติดต่อทางวิทยุ และโทรศัพท์ โทรสาร โดยเฉพาะหมายเลขปกติ(คู่สาย)หรือโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่(มีหมายเลขประจำ)
   
7.มีระบบการเฝ้าฟังจากโทรทัศน์หรือวิทยุท้องถิ่นและ Social Media (เท่าที่จำเป็น โดยเฉพาะสื่อท้องถิ่น)
   
8.มีเครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆภายในห้องตามรูปแบบครบถ้วน
   
   

แผนผังศูนย์ปฏิบัติการระดับสถานีตำรวจ ของ สน.ท่าข้าม