พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
งานป้องกันและปราบปราม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
โทรโทร 089-147-2887

 

 

พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์

สว.ธร.

โทร 081-612-3336

ท่าข้าม 51

 

พ.ต.ท .รัตน์เกล้า อาณานุการ

สวป.ฯ

โทร 092-939-4414

ท่าข้าม 21

 

พ.ต.ท.ภาคิน สิริบุณยาพร

สวปฯ.

084-159-3355

ท่าข้าม 22

 

พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข

สวป.

091-014-6778

ท่าข้าม 23

 

 

พ.ต.ท.สุรพงษ์ เผ่าภูธร

สวป.

085-482-3587

ท่าข้าม 24

 

 

 

 

 

 

.
 
.
 
.
 
 
.
 
 
 
 
1. ภารกิจ งานด้านป้องกันปราบปราม
  ก. ถวายการอารักขาและรักษาความปลอดภัยองค์พระประมุข พระบรมวงศานุวงศ์ และองค์รัชทายาท ที่เสด็จพระราชดำเนินเป็นหมายกำหนดการ
และส่วนพระองค์ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ -มีแผนงาน มีการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน ภารกิจนี้ จะมีข้อผิดพลาดไม่ได้
  ข. การป้องกันปราบปรามและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบการทำคนน้อยให้เป็นคนมากของ สน.ท่าข้าม

          -เน้นการใช้ IT มาปรับใช้ในงานสายตรวจ เช่นกล้องวงจรปิด- เน้นการใช้อุปกรณ์สื่อสารอย่างเป็นระบบ ประสานงานได้ทุกฝ่าย

         -เน้นการประหยัดพลังงานโดยเน้นสายตรงเดินเท้าซึ่งจะเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับประชาชน ทั้งจะเป็นการสร้างมวลชน เสริมสร้างการข่าว 

          -นำตำรวจจราจรร่วมเป็นสายตรวจในการป้องกันเหตุ ในช่วงเช้า พร้องทั้งให้มีการประจำจุดอำนวยการจราจร

         -สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบในท้องถิ่น และมีชีวิตแบบปกติสุข เช่น ตำรวจอาสา ตำรวจชุมชน สมาชิกแจ้งข่าว มีการออกตรวจร่วม ร่วมตั้งจุดตรวจ โดยมุ่งหมายว่าพื้นที่ สน.ท่าข้าม จะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยน่าอยู่น่าอาศัย ทุกตารางนิ้ว

 

                     ค. การบริหารและนำด้านคดี ข้อกฎหมาย และให้ความร่วมมือกับประชาชน ในด้านต่าง ๆ

 

                    ง. สนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในห้วงเวลาเร่งด่วนและในเวลามีขบวนเสด็จพระราชดำเนิน

2. การปฏิบัติ
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเกิดผล และมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามนโยบาย แผนงานการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน ตามแผนแม่บทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรัฐบาลจึงได้แยกประเภทความผิดเพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว ตามสภาพอาชญากรรม และสภาพกำลังพล ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานเท่าที่มีอยู่ โดยให้มุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิด 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
 กลุ่มที่ 1 การกระทำผิดประเภทที่ก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือน ต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างปกติสุขของประชาชนโดยทั่วไป เช่น พวกงัดแงะ ตัดช่อง ย่องเบา ฉก ชิง วิ่งราว พวกก่อความเดือดร้อนรำคาญต่าง ๆ และแหล่งอบายมุขทุกประเภทที่มีส่วนเกื้อกูลต่ออาชญากรรม หรือ เป็นแหล่งมั่วสุมของพวกมิจฉาชีพต่าง ๆ
กลุ่มที่ 2 การกระทำผิดประเภทที่มีลักษณะรุนแรง สะเทือนขวัญประชาชน เช่น อาวุธปืนเถื่อน อาวุธสงคราม มือปืนรับจ้าง และกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ
กลุ่มที่ 3 การกระทำผิดประเภทที่ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ เช่น ยาเสพติด การฉ้อโกง หรือปลอมแปลงในทางธุรกิจ การค้า หรือสถาบันการเงิน
รอง ผกก.ป. เป็นผู้กำหนดพื้นที่การตรวจ การจัดสายตรวจไปในรูปสายตรวจรถยนต์ สายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า ยามตู้ ยามจุด ตามสถานที่สำคัญจุดตรวจ (ตู้แดง) จุดตรวจค้น จุดสกัด ตลอดจนปรับแผนการตรวจให้ทันสมัย และครอบคลุมพื้นที่ตลอดเวลา พร้อมทั้งนำหลักการด้านชุมชนสัมพันธ์มาใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในรูปแบบต่าง ๆ อันจะเป็นหนทางในการนำไปสู้การร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
การปฏิบัติภารกิจประจำวันเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนั้นได้แบ่งพื้นที่ในเขตรับผิดชอบออกเป็นเขตตรวจต่าง ๆ มอบหมายให้สายตรวจรับผิดชอบ เป็นเขต ๆ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถไปถึงที่เกิดเหตุได้ภายในเวลาอันรวดเร็วและแบ่งกำลังในการปฏิบัติเป็นผลัด ๆ ตลอดจนภารกิจที่ต้องปฏิบัติปรากฎรายละเอียด ดังนี้

1 การแบ่งเขตตรวจ  5    เขตตรวจ
เขตตรวจที่ 1
เขตตรวจที่ 2
เขตตรวจที่ 3
เขตตรวจที่ 4
เขตตรวจที่ 5
 
 
2. การจัดชุดสายตรวจ เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหา และเสมียนประจำวัน จัดเป็น 4 ชุดปฏิบัติ
1 งานสายตรวจ (รถยนต์ จักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาและเสมียนประจำวัน )ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 52 นาย
นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 4 นาย
 
ระดับชั้นประทวนและพลดำรวจ 48 นาย
 
 

รายนามสายตรวจชุดที่ 1

พ.ต.ท. ภาคิน สิริปุณยาพร สวป.
ร.ต.ท. อำนาจ สวยดี รอง สวป.
ด.ต. ณฐนน ตะวังทันต์ พลขับ
ท่าข้าม 121 ร.ต.ท. ธีรวุฒิ วงษ์ศรีวอ
ท่าข้าม 121 ด.ต. เศรษฐศักดิ์ สุดสังข์
ท่าข้าม 122 ด.ต. พิทักษ์ ทีสุบิน
ท่าข้าม 122 ด.ต. ณฐนน ตะวังทันต์
ท่าข้าม 123 ด.ต. โชคดี ศรีประชา
ท่าข้าม 123 ส.ต.ต. วันชัย คณะทอง
ท่าข้าม 124 ด.ต. ขจรชัย ศรีสุวรรณ
ท่าข้าม 124 ด.ต. วิเชียร์ ฉิมพาลี
ท่าข้าม 125 ด.ต. บุญคิด อธิราช
ท่าข้าม 125 ส.ต.อ. ณรงค์พร ขัดเชียงแสน

รายนามสายตรวจชุดที่ 2

 
   
พลขับ ด.ต. ทวีศิลป์ หมายมั่น
ท่าข้าม 121 ร.ต.ต. มิ่งขวัญ วันดี
ท่าข้าม 121 ด.ต. ประภาส อุ่มใจ
ท่าข้าม 122 จ.ส.ต. ธนสรณ์ ส่วนประสงค์
ท่าข้าม 122 ส.ต.ต. วิเชียร์ ปักกะสัง
ท่าข้าม 123 ร.ต.ท. กฤษฏา บุญทอง
ท่าข้าม 123 ด.ต. สันติ ตะก้อง
ท่าข้าม 124 ด.ต. ประเดิม บุญครอง
ท่าข้าม 124 จ.ส.ต. โอภาส ทะยะราษฏร์
ท่าข้าม 125 จ.ส.ต. บรรเจิด จวงสอน
ท่าข้าม 125 ส.ต.ท. สุชาติ กลับเป็นสุข

รายนามสายตรวจชุดที่ 3

พ.ต.ท. รัตน์เกล้า อาณานุการ
ร.ต.ต. ธีรเชษฐ์ น้อยหรุ่น รอง สวป.
พลขับ ด.ต. วรรณลภ ภาแกดำ
ท่าข้าม 121 ด.ต. ณัฐวุฒิ เพ็งอุ่น
ท่าข้าม 121 ส.ต.อ. วิศิษฐ์ ดอนหว่างไหร
ท่าข้าม 122 ด.ต. นิติ อัญชลิสังกาศ
ท่าข้าม 122 จ.ส.ต. ไกรทอง โกษาแสง
ท่าข้าม 123 ด.ต. สถิต โคสาแสง
ท่าข้าม 123 ด.ต. ชัยชาญ ศรีมังคละ
ท่าข้าม 124 ส.ต.ต. ทนงค์ เพียนอก
ท่าข้าม 124 ด.ต. เสรี ปัจจัย
ท่าข้าม 125 ร.ต.ต. เจษฏา จันทศรี
ท่าข้าม 125 ด.ต. วิชิต มีทรง

รายนามสายตรวจชุดที่ 4

 
 
พลขับ ส.ต.ต. ชัยยันต์ จตุรพานิชย์
ท่าข้าม 121 ด.ต. ชูเกียรติ จิตรเปรม
ท่าข้าม 121 ด.ต. วีรชาติ มีเพียร
ท่าข้าม 122 ร.ต.ท. ไพรวัลย์ ศรีมันตะ
ท่าข้าม 122 ด.ต. เสด็จ พลสวรรค์
ท่าข้าม 123 ร.ต.ท. พงศ์สกนธ์ เพิ่มผล
ท่าข้าม 123 ด.ต. จรัล ทิมพิทักษ์
ท่าข้าม 124 ด.ต. วรวิทย์ ศรีเพ็ชร
ท่าข้าม 124 ด.ต. สำรวย พลเยี่ยม
ท่าข้าม 125 ด.ต. ณรงค์ศักดิ์ นนทา
ท่าข้าม 125 ด.ต. วสันต์ แสงวิเศษ
 
2 ชุดจู่โจม 6 นาย เสริมการปฏิบัติงานของสายตรวจ
 
3 ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ กำลังตำรวจ 6 นาย นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2 นาย ระดับชั้นประทวน 4 นาย
 
4 ชุดตำรวจ ตำรวจชุมชนตำบล ( ตชต.การเคหะไฟฟ้า)
 
5 ชุดสายตรวจเดินเท้า 3 ชุดๆ ละ 2 นาย
3 การจัดกำลังสายตรวจและความรับผิดชอบ
 
สารวัตรเวรและร้อยเวรปกครอง ตรวจคู่กับสายตรวจรถยนต์
   
รับผิดชอบสายตรวจ จักรยานยนต์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุด   ทั้ง 5 เขตตรวจ
   
สายตรวจเดินเท้า จากเจ้าหน้าที่ธุรการจากทุกงาน 3 ชุดๆ ละ 2 นาย
4 จุดรับแจ้งเหตุ 3 จุด
 
1   จุดการเคหะ
 
2   จุตที่พัก ตำรวจชุมชนตำบล การเคหะ(ไฟฟ้า)
 
3   ที่พัก สายตรวจหมู่บ้าน DK โกบัง
5 ชุดตำรวจ สถานีตำรวจชุมชนดีเค (จุด ดีเค โกบัง )
.
 
7 การกำหนดจุดตรวจค้น ( จุด ว 43 )

กำหนดตามความเหมาะสม

.
 
 
 
 
 
8 จุดตรวจสัมพันธ์ 3 แห่ง
จุดที่ 1 ตรวจสัมพันธ์กับ สายตรวจ. สน.บางขุนเทียน
จุดที่ 2 ตรวจสัมพันธ์กับ สายตรวจ. สน. เทียนทะเล
จุดที่ 3 ตรวจสัมพันธ์กับ สายตรวจ. สน.บางมด
9 ปัญหาและอุปสรรค์ กำลังพลและอุปกรณ์ ที่ต้องเพิ่มเติม ไม่มี

กลับหน้าแรก