พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
งานป้องกันและปราบปราม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
โทรโทร 089-147-2887

 

 

พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์

สว.ธร.

โทร 081-612-3336

ท่าข้าม 51

 

พ.ต.ท .รัตน์เกล้า อาณานุการ

สวป.ฯ

โทร 092-939-4414

ท่าข้าม 21

 

พ.ต.ท.ภาคิน สิริบุณยาพร

สวปฯ.

084-159-3355

ท่าข้าม 22

 

พ.ต.ท.วุฒิกร ยืนสุข

สวป.

091-014-6778

ท่าข้าม 23

 

 

พ.ต.ท.สุรพงษ์ เผ่าภูธร

สวป.

085-482-3587

ท่าข้าม 24

 

 

 

 

 

 

.
 
.
 
.
 
 
.
 
 
 
 
1. ภารกิจ งานด้านป้องกันปราบปราม
  ก. ถวายการอารักขาและรักษาความปลอดภัยองค์พระประมุข พระบรมวงศานุวงศ์ และองค์รัชทายาท ที่เสด็จพระราชดำเนินเป็นหมายกำหนดการ
และส่วนพระองค์ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ -มีแผนงาน มีการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน ภารกิจนี้ จะมีข้อผิดพลาดไม่ได้
  ข. การป้องกันปราบปรามและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบการทำคนน้อยให้เป็นคนมากของ สน.ท่าข้าม

          -เน้นการใช้ IT มาปรับใช้ในงานสายตรวจ เช่นกล้องวงจรปิด- เน้นการใช้อุปกรณ์สื่อสารอย่างเป็นระบบ ประสานงานได้ทุกฝ่าย

         -เน้นการประหยัดพลังงานโดยเน้นสายตรงเดินเท้าซึ่งจะเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับประชาชน ทั้งจะเป็นการสร้างมวลชน เสริมสร้างการข่าว 

          -นำตำรวจจราจรร่วมเป็นสายตรวจในการป้องกันเหตุ ในช่วงเช้า พร้องทั้งให้มีการประจำจุดอำนวยการจราจร

         -สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบในท้องถิ่น และมีชีวิตแบบปกติสุข เช่น ตำรวจอาสา ตำรวจชุมชน สมาชิกแจ้งข่าว มีการออกตรวจร่วม ร่วมตั้งจุดตรวจ โดยมุ่งหมายว่าพื้นที่ สน.ท่าข้าม จะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยน่าอยู่น่าอาศัย ทุกตารางนิ้ว

 

                     ค. การบริหารและนำด้านคดี ข้อกฎหมาย และให้ความร่วมมือกับประชาชน ในด้านต่าง ๆ

 

                    ง. สนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในห้วงเวลาเร่งด่วนและในเวลามีขบวนเสด็จพระราชดำเนิน

2. การปฏิบัติ
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเกิดผล และมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามนโยบาย แผนงานการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน ตามแผนแม่บทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรัฐบาลจึงได้แยกประเภทความผิดเพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว ตามสภาพอาชญากรรม และสภาพกำลังพล ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานเท่าที่มีอยู่ โดยให้มุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิด 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
 กลุ่มที่ 1 การกระทำผิดประเภทที่ก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือน ต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างปกติสุขของประชาชนโดยทั่วไป เช่น พวกงัดแงะ ตัดช่อง ย่องเบา ฉก ชิง วิ่งราว พวกก่อความเดือดร้อนรำคาญต่าง ๆ และแหล่งอบายมุขทุกประเภทที่มีส่วนเกื้อกูลต่ออาชญากรรม หรือ เป็นแหล่งมั่วสุมของพวกมิจฉาชีพต่าง ๆ
กลุ่มที่ 2 การกระทำผิดประเภทที่มีลักษณะรุนแรง สะเทือนขวัญประชาชน เช่น อาวุธปืนเถื่อน อาวุธสงคราม มือปืนรับจ้าง และกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ
กลุ่มที่ 3 การกระทำผิดประเภทที่ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ เช่น ยาเสพติด การฉ้อโกง หรือปลอมแปลงในทางธุรกิจ การค้า หรือสถาบันการเงิน
รอง ผกก.ป. เป็นผู้กำหนดพื้นที่การตรวจ การจัดสายตรวจไปในรูปสายตรวจรถยนต์ สายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า ยามตู้ ยามจุด ตามสถานที่สำคัญจุดตรวจ (ตู้แดง) จุดตรวจค้น จุดสกัด ตลอดจนปรับแผนการตรวจให้ทันสมัย และครอบคลุมพื้นที่ตลอดเวลา พร้อมทั้งนำหลักการด้านชุมชนสัมพันธ์มาใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในรูปแบบต่าง ๆ อันจะเป็นหนทางในการนำไปสู้การร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
การปฏิบัติภารกิจประจำวันเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนั้นได้แบ่งพื้นที่ในเขตรับผิดชอบออกเป็นเขตตรวจต่าง ๆ มอบหมายให้สายตรวจรับผิดชอบ เป็นเขต ๆ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถไปถึงที่เกิดเหตุได้ภายในเวลาอันรวดเร็วและแบ่งกำลังในการปฏิบัติเป็นผลัด ๆ ตลอดจนภารกิจที่ต้องปฏิบัติปรากฎรายละเอียด ดังนี้

1 การแบ่งเขตตรวจ  5    เขตตรวจ
เขตตรวจที่ 1
เขตตรวจที่ 2
เขตตรวจที่ 3
เขตตรวจที่ 4
เขตตรวจที่ 5
 
 
2. การจัดชุดสายตรวจ เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหา และเสมียนประจำวัน จัดเป็น 4 ชุดปฏิบัติ
1 งานสายตรวจ (รถยนต์ จักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาและเสมียนประจำวัน )ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 52 นาย
นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 4 นาย
 
ระดับชั้นประทวนและพลดำรวจ 48 นาย
   
 
2 ชุดจู่โจม 6 นาย เสริมการปฏิบัติงานของสายตรวจ
 
3 ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ กำลังตำรวจ 6 นาย นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2 นาย ระดับชั้นประทวน 4 นาย
 
4 ชุดตำรวจ ตำรวจชุมชนตำบล ( ตชต.การเคหะไฟฟ้า)
 
5 ชุดสายตรวจเดินเท้า 3 ชุดๆ ละ 2 นาย
3 การจัดกำลังสายตรวจและความรับผิดชอบ
 
สารวัตรเวรและร้อยเวรปกครอง ตรวจคู่กับสายตรวจรถยนต์
   
รับผิดชอบสายตรวจ จักรยานยนต์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุด   ทั้ง 5 เขตตรวจ
   
สายตรวจเดินเท้า จากเจ้าหน้าที่ธุรการจากทุกงาน 3 ชุดๆ ละ 2 นาย
4 จุดรับแจ้งเหตุ 3 จุด
 
1   จุดการเคหะ
 
2   จุตที่พัก ตำรวจชุมชนตำบล การเคหะ(ไฟฟ้า)
 
3   ที่พัก สายตรวจหมู่บ้าน DK โกบัง
5 ชุดตำรวจ สถานีตำรวจชุมชนดีเค (จุด ดีเค โกบัง )
.
 
7 การกำหนดจุดตรวจค้น ( จุด ว 43 )

กำหนดตามความเหมาะสม

.
 
 
 
 
 
8 จุดตรวจสัมพันธ์ 3 แห่ง
จุดที่ 1 ตรวจสัมพันธ์กับ สายตรวจ. สน.บางขุนเทียน
จุดที่ 2 ตรวจสัมพันธ์กับ สายตรวจ. สน. เทียนทะเล
จุดที่ 3 ตรวจสัมพันธ์กับ สายตรวจ. สน.บางมด
9 ปัญหาและอุปสรรค์ กำลังพลและอุปกรณ์ ที่ต้องเพิ่มเติม ไม่มี

กลับหน้าแรก

ร.ต.อ.ชลอ ชวนะกุล

รองสารวัตร งานป้องกันปราบปราม

สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม