บัญชีป้ายบริการของสถานีตำรวจที่ต้องจัดทำเป็น 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

ประเภท/ลำดับ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

1.ป้ายภายนอกสถานีตารวจ

 

สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม

Thakham Metropolitan Police Station

 

เขตอำนาจสอบสวน สน.ท่าข้าม

Jurisdiction of Thakham Metropolitan Police Station
 

ยินดีต้อนรับสู่การให้บริการ

Welcome to Thakham Metropolitan Police Station

 
ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ

Bon voyage หรือ have a safe trip

 

หยุดตรวจ / ด่านตรวจ

Checkpoint

 

ปิดไฟหน้า

Turn off the headlights
 

ลดกระจก

Slide down the window.

 

เปิดไฟในรถยนต์

Turn on the interior light

 

ที่ทำการสายตรวจประจำตำบล

Sub-district Patrol Station

 

จุดบริการประชาชน (ตู้ยาม)

Public Service Point (police box)

 

ทางเข้า

- Entrance/Entry

 
ทางออก

Exit

2.ป้ายภายในสถานีตารวจ

2.1 ที่จอดรถ

ที่จอดรถคนพิการ

Handicapped Parking

ที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ

Visitors’ Parking

ที่จอดรถจักรยานยนต์ผู้มาติดต่อราชการ

Visitors’ Motorcycle Parking

ที่จอดรถเจ้าหน้าที่

Official Parking

2.2 ห้องน้ำ (T0ilet)

ห้องน้ำชาย

Men’s toilet

ห้องน้ำหญิง

Ladies’ toilet

ห้องน้ำสำหรับคนพิการ

Handicapped’s toilet

2.3 ห้องต่างๆ

ห้องวิทยุสื่อสาร

Radio Communication Room

ห้องพัสดุ

Supplies Room

ห้องสืบสวน

Investigation Room

ห้องไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท

Mediation Room

ห้องสอบสวน

Inquiry Room

ห้องสอบสวนเด็ก

Children Inquiry Room

ห้องสอบสวนเด็ก-สตรีและเยาวชน

Children, Women and Juveniles Inquiry Room

ห้องสอบสวนเกี่ยวกับคดีทางเพศ

Inquiry Room Relating to Sexual Cases

ห้องควบคุมผู้ต้องหา

Detention Room

ห้องควบคุมผู้ต้องหาหญิง

Women Detention Room

ห้องควบคุมผู้ต้องหาเยาวชน

Juveniles Detention Room

ห้องเก็บของกลาง

Exhibit Room

ห้องรับแจ้งความ

Notification Room

ห้องชี้ตัวผู้ต้องหา

Suspect Identification Room

ห้องพบทนายความ

Lawyer Consulting Room

ห้องปฏิบัติการสายตรวจ

Patrol Operation Room

ห้องปฏิบัติการจราจร

Traffic Operation Room

ห้อง ศปก. สน.

Operation Center, …… Police Station

ห้องประชุม สน....

Conference Room, …. Police Station

2.4 บริการ ประชาชน
ที่นั่งพักผู้มาติดต่อราชการ

Visitors’Area

น้ำดื่มบริการประชาชน

Free Drinking Water

เอกสารบริการประชาชน

Pamphlets หรือ Leaflets

ด้านบริการทั่วไป

General Service

ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

Criminal Justice Administration

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน

Life and Property Security

ด้านการควบคุมและการจัดการจราจร

Traffic Control and Management

ด้านการบริหารและพัฒนาบคลากร

Personnel Management and Development

พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ

Fingerprint and Criminal Record Checking

รับหลักฐานการรับคำร้องทุกข์และใบนัด

Notification and Appointment

ลงประจำวันแจ้งเอกสารหาย / แจ้งเป็นหลักฐาน

Daily Report for Lost Document

การขอสำเนาบันทึกประจำวัน

Request for Daily Report Copy

ตรวจสอบผลคดี

Case Result Follow-up

ตรวจสอบหมายจับ

Arrest Warrant Verification

ขอใบอนุญาตต่าง ๆ

License Requests

ถอนหลักทรัพย์ประกัน

Guarantee Withdrawal

เปรียบเทียบปรับ (จราจร)

Pay Fine (Traffic)

เปรียบเทียบปรับ (อาญา)

Pay Fine (Misdemanor)

แจ้งเอกสารหาย

Lost Document Report

แจ้งความร้องทุกข์

Complaints

ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์

Complaints box

ตู้รับฟังความคิดเห็น

Opinion box

ห้องละหมาด

Prayer Room

ประชาสัมพันธ์

Information

ทะเบียนคนต่างด้าว

Migrants Registration

2.5 เจ้าหน้าที่

 

นายตำรวจควบคุมจุดบริการ ONE STOP SERVICE

One Stop Service (Officer in charged)

ข้าราชการตำรวจให้บริการดีเด่น

Police Official of the Month

พนักงานสอบสวนเวร

On Duty Inquiry Officer

พนักงานสอบสวน

Inquiry Official

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

Assistant Inquiry Official

เสมียนคดี

Legal Clerk

เสมียนประจำวัน

Report Clerk

ร้อยเวรบริการ

Commissioned Duty Officer (Service)

เวรประจำวัน

Daily Duty Officer

นายตำรวจเวรอำนวยการ

Commissioned Duty Officer (Administration)

สิบเวร

Non-Commissioned Duty Officer

พนักงานวิทยุ

Radio Dispatcher Officer

งานการเงิน

Finance Section

งานธุรการป้องกันปราบปราม

Administration of Prevention and Suppression Section

งานธุรการกำลังพล

Administration and Personnel Section

งานอำนวยการ

General Staff Section

งานนโยบายและแผน

Policy and Planning Section

งานวินัย

Discipline Section

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Section

งานศูนย์จราจรและลดอุบัติเหตุ

Traffic Center and Accident Reduction Section

งานสอบสวน

Inquiry Section

งานสืบสวน

Investigation Section

งานป้องกันและปราบปราม

Prevention and Suppression Section

งานจราจร

Traffic Section

งานตำรวจชุมชนสัมพันธ์

Relating Community Police Section

ศูนย์บริการประชาชน ณ จุดเดียว

One Stop Service

ศูนย์ประสานงานชุมชน

Community Coordination Center

ศูนย์รับแจ้งความ/ร้องทุกข์

Complaint Center

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม

Prevention and Suppression Operation Center

ศูนย์ปฏิบัติการงานสืบสวน

Investigation Operation Center

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Intelligence Center

ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)

Operation Center

ศูนย์ปฎิบัติการยาเสพติด

Narcotics Operation Center

ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ

Patrol Operation Center

ศูนย์วิทยุสื่อสาร

Radio Communication Center

ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์

Community Relation Operation Center

ศูนย์ปฏิบัติกำรพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

Drugs Elimination Operation Center

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพอเอาชนะยาเสพติด

Drugs Suppression Operation Center

ศูนย์ประสานงานประชาชนและ อาสาสมัครช่วยงานตำรวจ

Public Coordination Center and Police Volunteers

ศูนย์ซักถาม

Inquiry Center

ยื่นประกันตัวผู้ต้องหา / ขอประกันตัว

Bail Request

เวลาเยี่ยมผู้ต้องหา

Offender Visiting Time

กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ต้องหา

Offender Visiting Hours

2.7 ป้าย สถานที่

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน....

Investigation Division

กองกำกับการซักถาม 2 กองบังคับการ สืบสวนสอบสวน ศชต.

Interrogation Sub–Division 2, Investigation Division,Southern Border Provinces PoliceOperation Center

ที่เก็บรถของกลาง

Exhibited Vehicles Storage

บ้านพักข้าราชการตำรวจ

Police Residence

ร้านอาหารสวัสดิการ

Cafeteria

2.8 ข้อความ ต่างๆ

 

เขตหวงห้าม

Restricted Area

ห้ามจอดรถทุกประเภท

No Parking

ทางลาดสำหรับคนพิการ / ทางขน-ลงสำหรับคนพิการ

Handicapped Pathway

สถานที่ราชการโปรดแต่งกายสุภาพ

Public Office, please dress properly

บัตรแสดงตัวข้าราชการตำรวจ

Police Identification Card

หากไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ ราชการหรือต้องการร้องเรียน เชิญพบผู้กำกับสถานีตำรวจ..... โทร. ....
Suggestion or complaint, please inform Superintendent of ..... Police Station. Tel. …………..

สถิติการจับกุมยาเสพติด ประจำเดือน.......,

จับกุม....ราย, ผู้ต้องหา......คน

Statistics of Drugs Arrests in (month)

arrested …….. case(s), ……..alleged offender(s)

ภาษาอังกฤษที่ตำรวจต้องรู้

การกระทำ doings 
กรม department 
กอง division 
การสืบสวน investigation 
การสอบสวน inquiry 
การดำเนินการ proceedings 
การต่อสู้ fight 
การพิจารณา trial 
กฏหมายลักษณะอาญา penal code 
การป้องกันโดยชอบด้วยกฏหมาย a lawful defence 
กฏหมายแพ่ง civil law 
กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม in any case 
การหลอกหลวง deception 
การขัดขวาง obstruction 
การพยายามกระทำความผิด attempt 
ข้อคัดค้าน plea 
ข้ออ้าง allegation 
ข้อหา claim, charge 
ข้อต่อสู้ defences 
ข้อสันนิษฐาน presumption 
ข้อต่อกฏหมาย contrary to law 
ขาดอายุความ to be precluded by prescripton 
ข้อบกพร่อง defect 
ของกลาง exhibit 
ของแข็ง hard substance 
ขู่เข็ญ to threaten 
ค้น search 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ Offences against Property 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ Offences relating to Sexuality 
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร Offences relating to Documents 
ความผิดต่อชีวิต Offences against Life 

ความผิดต่อเจ้าพนักงาน Offences against Offcials 
ความผิดต่อร่างกาย Offences against Body 
ความผิดต่อเสรีภาพ Offences against Liberty 
ความผิดฐานกรรโชก Offences of Extortion 
ความผิดฐานชิงทรัพย์ Offences of Robbery 
ความผิดฐานฉ้อโกง Offences of Cheating Fraud 
ความผิดฐานปล้นทรัพย์ Offences of Gang-Robbery 
ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ Offences of Blackmail 
ความผิดฐานลักทรัพย์ Offences of Theft 
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ Offences of Snatching 
ความผิดฐานยักยอก Offences of Criminal Misappropristion 
ความผิดลหุโทษ a petty Offence 
ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท an Offence committed by negligence 
ความผิดอันยอมความได้ compoundable offences 

คัดค้าน to raise objections to 
คดีอาญา criminal prosecution 
ความตกใจ fright 
งดการสอบสวน to stay the inquiry 

เงื่อนไข terms 
เจ้าหนี้ creditor 
จำเลย accused, defendant 
โจทก์ prosecutor, plaintiff 
เจ้าหน้าที่ authority 
เจตนา intentionally, with the intent to 
เซ็คขีดคร่อม crossed cheque 
ใช้กำลังประทุษร้าย to do an act of violence 
เชื่อโดยสุจริต to believe in good faith 
ชักหรือแสดงอาวุธ to draw or show up arms 
ด้วยตนเอง in person 
ด้วยสำคัญผิด by mistake 
ดำเนินการแทน to act on one's behalf 
ด้วยความระมัดระวังอันสมควร with reasonablle care 
white collar crime หรือ financial crime = อาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือทางการเงิน
FBI = federal bureau of investigation
discussion = หารือ
decision = คำพิพากษาหรือคำตัดสิน
arrest = จับ
warrant = หลักฐาน หรือ รับรอง
warrant of arrest = หมายจับ
indictments = ข้อกล่าวหาหรือคำฟ้อง
meth-memethadone = สารเสพติด
statute = รัฐบัญญัติ
money launering = ฟอกเงิน
fraud = ฉ้อโกง
franchise = การได้รับสิทธิ์
risk = เสี่ยงภัย
require = ต้องการ
confidential = ที่เป็นความลับ
bankruptcy = ล้มละลาย
offer = ราคาลดลง
worthless = ไร้ค่า
underwriter = ผู้รับประกัน
interview = สอบสวนปากคำ หรือสัมภาษณ์
concise = สันหรือกระชับ
rapport = ปรองดอง หรือสัมพันธภาพ
slave = งานหนัก 
conclusion = ส่วนสุดท้าย
law enforcement = การบังคับใช้กฎหมาย
prosecution = การฟ้องร้อง
defenses = คำให้การ
witness = พยาน
invesment = เงินลงทุน
fake = ปลอมแปลงหรือโกหก
manipulation = การยักย้าน
evidence = หลักฐาน
utilize = ไร้ประโยชน์
under cover operation=<UC,UCO's>=ปลอมตัว,ฝังตัว,สืบสวนด้วยการปิดบังอำพรางตัว
approach = ตีสนิท,เกข้าใกล้,เข้าหา
attempt = พยายาม,หาทาง,ขวนขวาย
     

บัญชีป้ายบริการของสถานีตำรวจที่ต้องจัดทำเป็น 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

ประเภท/ลำดับ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

1.ป้ายภายนอกสถานีตารวจ

 

สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม

Thakham Metropolitan Police Station

 

เขตอำนาจสอบสวน สน.ท่าข้าม

Jurisdiction of Thakham Metropolitan Police Station
 

ยินดีต้อนรับสู่การให้บริการ

Welcome to Thakham Metropolitan Police Station

 
ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ

Bon voyage หรือ have a safe trip

 

หยุดตรวจ / ด่านตรวจ

Checkpoint

 

ปิดไฟหน้า

Turn off the headlights
 

ลดกระจก

Slide down the window.

 

เปิดไฟในรถยนต์

Turn on the interior light

 

ที่ทำการสายตรวจประจำตำบล

Sub-district Patrol Station

 

จุดบริการประชาชน (ตู้ยาม)

Public Service Point (police box)

 

ทางเข้า

- Entrance/Entry

 
ทางออก

Exit

2.ป้ายภายในสถานีตารวจ

2.1 ที่จอดรถ

ที่จอดรถคนพิการ

Handicapped Parking

ที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ

Visitors’ Parking

ที่จอดรถจักรยานยนต์ผู้มาติดต่อราชการ

Visitors’ Motorcycle Parking

ที่จอดรถเจ้าหน้าที่

Official Parking

2.2 ห้องน้ำ (T0ilet)

ห้องน้ำชาย

Men’s toilet

ห้องน้ำหญิง

Ladies’ toilet

ห้องน้ำสำหรับคนพิการ

Handicapped’s toilet

2.3 ห้องต่างๆ

ห้องวิทยุสื่อสาร

Radio Communication Room

ห้องพัสดุ

Supplies Room

ห้องสืบสวน

Investigation Room

ห้องไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท

Mediation Room

ห้องสอบสวน

Inquiry Room

ห้องสอบสวนเด็ก

Children Inquiry Room

ห้องสอบสวนเด็ก-สตรีและเยาวชน

Children, Women and Juveniles Inquiry Room

ห้องสอบสวนเกี่ยวกับคดีทางเพศ

Inquiry Room Relating to Sexual Cases

ห้องควบคุมผู้ต้องหา

Detention Room

ห้องควบคุมผู้ต้องหาหญิง

Women Detention Room

ห้องควบคุมผู้ต้องหาเยาวชน

Juveniles Detention Room

ห้องเก็บของกลาง

Exhibit Room

ห้องรับแจ้งความ

Notification Room

ห้องชี้ตัวผู้ต้องหา

Suspect Identification Room

ห้องพบทนายความ

Lawyer Consulting Room

ห้องปฏิบัติการสายตรวจ

Patrol Operation Room

ห้องปฏิบัติการจราจร

Traffic Operation Room

ห้อง ศปก. สน.

Operation Center, …… Police Station

ห้องประชุม สน....

Conference Room, …. Police Station

2.4 บริการ ประชาชน
ที่นั่งพักผู้มาติดต่อราชการ

Visitors’Area

น้ำดื่มบริการประชาชน

Free Drinking Water

เอกสารบริการประชาชน

Pamphlets หรือ Leaflets

ด้านบริการทั่วไป

General Service

ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

Criminal Justice Administration

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน

Life and Property Security

ด้านการควบคุมและการจัดการจราจร

Traffic Control and Management

ด้านการบริหารและพัฒนาบคลากร

Personnel Management and Development

พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ

Fingerprint and Criminal Record Checking

รับหลักฐานการรับคำร้องทุกข์และใบนัด

Notification and Appointment

ลงประจำวันแจ้งเอกสารหาย / แจ้งเป็นหลักฐาน

Daily Report for Lost Document

การขอสำเนาบันทึกประจำวัน

Request for Daily Report Copy

ตรวจสอบผลคดี

Case Result Follow-up

ตรวจสอบหมายจับ

Arrest Warrant Verification

ขอใบอนุญาตต่าง ๆ

License Requests

ถอนหลักทรัพย์ประกัน

Guarantee Withdrawal

เปรียบเทียบปรับ (จราจร)

Pay Fine (Traffic)

เปรียบเทียบปรับ (อาญา)

Pay Fine (Misdemanor)

แจ้งเอกสารหาย

Lost Document Report

แจ้งความร้องทุกข์

Complaints

ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์

Complaints box

ตู้รับฟังความคิดเห็น

Opinion box

ห้องละหมาด

Prayer Room

ประชาสัมพันธ์

Information

ทะเบียนคนต่างด้าว

Migrants Registration

2.5 เจ้าหน้าที่

 

นายตำรวจควบคุมจุดบริการ ONE STOP SERVICE

One Stop Service (Officer in charged)

ข้าราชการตำรวจให้บริการดีเด่น

Police Official of the Month

พนักงานสอบสวนเวร

On Duty Inquiry Officer

พนักงานสอบสวน

Inquiry Official

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

Assistant Inquiry Official

เสมียนคดี

Legal Clerk

เสมียนประจำวัน

Report Clerk

ร้อยเวรบริการ

Commissioned Duty Officer (Service)

เวรประจำวัน

Daily Duty Officer

นายตำรวจเวรอำนวยการ

Commissioned Duty Officer (Administration)

สิบเวร

Non-Commissioned Duty Officer

พนักงานวิทยุ

Radio Dispatcher Officer

งานการเงิน

Finance Section

งานธุรการป้องกันปราบปราม

Administration of Prevention and Suppression Section

งานธุรการกำลังพล

Administration and Personnel Section

งานอำนวยการ

General Staff Section

งานนโยบายและแผน

Policy and Planning Section

งานวินัย

Discipline Section

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Section

งานศูนย์จราจรและลดอุบัติเหตุ

Traffic Center and Accident Reduction Section

งานสอบสวน

Inquiry Section

งานสืบสวน

Investigation Section

งานป้องกันและปราบปราม

Prevention and Suppression Section

งานจราจร

Traffic Section

งานตำรวจชุมชนสัมพันธ์

Relating Community Police Section

ศูนย์บริการประชาชน ณ จุดเดียว

One Stop Service

ศูนย์ประสานงานชุมชน

Community Coordination Center

ศูนย์รับแจ้งความ/ร้องทุกข์

Complaint Center

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม

Prevention and Suppression Operation Center

ศูนย์ปฏิบัติการงานสืบสวน

Investigation Operation Center

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Intelligence Center

ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)

Operation Center

ศูนย์ปฎิบัติการยาเสพติด

Narcotics Operation Center

ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ

Patrol Operation Center

ศูนย์วิทยุสื่อสาร

Radio Communication Center

ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์

Community Relation Operation Center

ศูนย์ปฏิบัติกำรพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

Drugs Elimination Operation Center

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพอเอาชนะยาเสพติด

Drugs Suppression Operation Center

ศูนย์ประสานงานประชาชนและ อาสาสมัครช่วยงานตำรวจ

Public Coordination Center and Police Volunteers

ศูนย์ซักถาม

Inquiry Center

ยื่นประกันตัวผู้ต้องหา / ขอประกันตัว

Bail Request

เวลาเยี่ยมผู้ต้องหา

Offender Visiting Time

กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ต้องหา

Offender Visiting Hours

2.7 ป้าย สถานที่

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน....

Investigation Division

กองกำกับการซักถาม 2 กองบังคับการ สืบสวนสอบสวน ศชต.

Interrogation Sub–Division 2, Investigation Division,Southern Border Provinces PoliceOperation Center

ที่เก็บรถของกลาง

Exhibited Vehicles Storage

บ้านพักข้าราชการตำรวจ

Police Residence

ร้านอาหารสวัสดิการ

Cafeteria

2.8 ข้อความ ต่างๆ

 

เขตหวงห้าม

Restricted Area

ห้ามจอดรถทุกประเภท

No Parking

ทางลาดสำหรับคนพิการ / ทางขน-ลงสำหรับคนพิการ

Handicapped Pathway

สถานที่ราชการโปรดแต่งกายสุภาพ

Public Office, please dress properly

บัตรแสดงตัวข้าราชการตำรวจ

Police Identification Card

หากไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ ราชการหรือต้องการร้องเรียน เชิญพบผู้กำกับสถานีตำรวจ..... โทร. ....
Suggestion or complaint, please inform Superintendent of ..... Police Station. Tel. …………..

สถิติการจับกุมยาเสพติด ประจำเดือน.......,

จับกุม....ราย, ผู้ต้องหา......คน

Statistics of Drugs Arrests in (month)

arrested …….. case(s), ……..alleged offender(s)

ภาษาอังกฤษที่ตำรวจต้องรู้

การกระทำ doings 
กรม department 
กอง division 
การสืบสวน investigation 
การสอบสวน inquiry 
การดำเนินการ proceedings 
การต่อสู้ fight 
การพิจารณา trial 
กฏหมายลักษณะอาญา penal code 
การป้องกันโดยชอบด้วยกฏหมาย a lawful defence 
กฏหมายแพ่ง civil law 
กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม in any case 
การหลอกหลวง deception 
การขัดขวาง obstruction 
การพยายามกระทำความผิด attempt 
ข้อคัดค้าน plea 
ข้ออ้าง allegation 
ข้อหา claim, charge 
ข้อต่อสู้ defences 
ข้อสันนิษฐาน presumption 
ข้อต่อกฏหมาย contrary to law 
ขาดอายุความ to be precluded by prescripton 
ข้อบกพร่อง defect 
ของกลาง exhibit 
ของแข็ง hard substance 
ขู่เข็ญ to threaten 
ค้น search 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ Offences against Property 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ Offences relating to Sexuality 
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร Offences relating to Documents 
ความผิดต่อชีวิต Offences against Life 

ความผิดต่อเจ้าพนักงาน Offences against Offcials 
ความผิดต่อร่างกาย Offences against Body 
ความผิดต่อเสรีภาพ Offences against Liberty 
ความผิดฐานกรรโชก Offences of Extortion 
ความผิดฐานชิงทรัพย์ Offences of Robbery 
ความผิดฐานฉ้อโกง Offences of Cheating Fraud 
ความผิดฐานปล้นทรัพย์ Offences of Gang-Robbery 
ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ Offences of Blackmail 
ความผิดฐานลักทรัพย์ Offences of Theft 
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ Offences of Snatching 
ความผิดฐานยักยอก Offences of Criminal Misappropristion 
ความผิดลหุโทษ a petty Offence 
ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท an Offence committed by negligence 
ความผิดอันยอมความได้ compoundable offences 

คัดค้าน to raise objections to 
คดีอาญา criminal prosecution 
ความตกใจ fright 
งดการสอบสวน to stay the inquiry 

เงื่อนไข terms 
เจ้าหนี้ creditor 
จำเลย accused, defendant 
โจทก์ prosecutor, plaintiff 
เจ้าหน้าที่ authority 
เจตนา intentionally, with the intent to 
เซ็คขีดคร่อม crossed cheque 
ใช้กำลังประทุษร้าย to do an act of violence 
เชื่อโดยสุจริต to believe in good faith 
ชักหรือแสดงอาวุธ to draw or show up arms 
ด้วยตนเอง in person 
ด้วยสำคัญผิด by mistake 
ดำเนินการแทน to act on one's behalf 
ด้วยความระมัดระวังอันสมควร with reasonablle care 
white collar crime หรือ financial crime = อาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือทางการเงิน
FBI = federal bureau of investigation
discussion = หารือ
decision = คำพิพากษาหรือคำตัดสิน
arrest = จับ
warrant = หลักฐาน หรือ รับรอง
warrant of arrest = หมายจับ
indictments = ข้อกล่าวหาหรือคำฟ้อง
meth-memethadone = สารเสพติด
statute = รัฐบัญญัติ
money launering = ฟอกเงิน
fraud = ฉ้อโกง
franchise = การได้รับสิทธิ์
risk = เสี่ยงภัย
require = ต้องการ
confidential = ที่เป็นความลับ
bankruptcy = ล้มละลาย
offer = ราคาลดลง
worthless = ไร้ค่า
underwriter = ผู้รับประกัน
interview = สอบสวนปากคำ หรือสัมภาษณ์
concise = สันหรือกระชับ
rapport = ปรองดอง หรือสัมพันธภาพ
slave = งานหนัก 
conclusion = ส่วนสุดท้าย
law enforcement = การบังคับใช้กฎหมาย
prosecution = การฟ้องร้อง
defenses = คำให้การ
witness = พยาน
invesment = เงินลงทุน
fake = ปลอมแปลงหรือโกหก
manipulation = การยักย้าน
evidence = หลักฐาน
utilize = ไร้ประโยชน์
under cover operation=<UC,UCO's>=ปลอมตัว,ฝังตัว,สืบสวนด้วยการปิดบังอำพรางตัว
approach = ตีสนิท,เกข้าใกล้,เข้าหา
attempt = พยายาม,หาทาง,ขวนขวาย
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ลักษณะของป้ายชื่อหน่วยงาน ป้ายอาคาร และป้ายประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ เป็นไปตามระเบียบ ตร. ว่าดวยประมวลระเบียบการไม่เกี่ยวกับคด ลักษณะที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด บทที่ 4 การจัดทำป้ายชื่อหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2556 ลง 12 ต.ค.56