คำแนะนำการติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกันตัวผู้ต้องหา
 
การใช้บุคคลเป็นประกัน
 
การขอถอนหลักทรัพย์
 
การขออนุญาตต่าง ๆ
การเตรียมเอกสารสิ่งสำคัญในการติดต่อราชการ

บัตรประจำตัวประชาชน

หรือใบแทน

บัตรข้าราชการ

สำหรับข้าราชการ

ใบสำคัญ

คนต่างด้าว

หนังสือเดินทาง

(Passport)

สำเนา

ทะเบียนบ้าน

แจ้งความจ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน

พร้อมแสดงหลักฐานต่าง ๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ

เดินทางไปสถานีตำรวจ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( ONE STOP SERVICE )
 
1 กดบัตรคิว
 
2รอเรียกเพื่อพบพนักงานสอบสวน เพื่อสอบสวน
 
หลักฐานที่ต้องนำไป
-บัตรประจำตัวผู้แจ้ง
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
-เช็คที่ธนาคารปฏิเสธการสั่งจ่าย
-หนังสือที่ธนาคารแจ้งขัดข้องหรือปฏิเสธการจ่ายเงิน (ใบคืนเช็ค)
หลักฐานหรือเอกสารซึ่งเป็นมูลหนี้แห่งที่มาของการจ่ายเช็ค เช่น
  1.บิลส่งสินค้ากรณีที่มีการซื้อขายกัน , หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
  2.สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นใดที่เป็นหลักฐานแห่งมูลหนี้ของการจ่ายเช็ค
 
 
กรณี เป็นเช็คของบริษัท หรือนิติบุคคล หรือมีการมอบอำนาจ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม คือ
  - หนังสือมอบอำนาจติดการแสตมป์ถูกต้อง 30 บาท
  -สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
  -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  -หนังสือจัดตั้งบริษัทหรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท พร้อมตราประทับบริษัท
  -เอกสารเกี่ยวกับตัวผู้จ่ายเช็ค (ถ้ามี)
   
-ตรวจสอบว่าบริเวณที่เกิดเหตุ และใกล้เคียง มีกล้องวงจรปิดหรือไม่ แล้วแจ้งกับพนักงานสอบสวน
โปรดขอหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
ร้อยตำรวจเอก ชลอ ชวนะกุล
รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม