คำแนะนำการติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกันตัวผู้ต้องหา
 
การใช้บุคคลเป็นประกัน
 
การขอถอนหลักทรัพย์
 
การขออนุญาตต่าง ๆ
การเตรียมเอกสารสิ่งสำคัญในการติดต่อราชการ

บัตรประจำตัวประชาชน

หรือใบแทน

บัตรข้าราชการ

สำหรับข้าราชการ

ใบสำคัญ

คนต่างด้าว

หนังสือเดินทาง

(Passport)

สำเนา

ทะเบียนบ้าน

การชำระค่าปรับตามใบสั่ง
 
เดินทางไปสถานีตำรวจ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( ONE STOP SERVICE )
 
1 กดบัตรคิว
 
2 รอเรียกเพื่อพบพนักงานสอบสวน เพื่อทำการเปรียบเทียบปรับ พร้อมชำระเงิน ตามที่ได้รับการเปรียบเทียนปรับ
 
3 รับใบอนุญาตขับขี่คืน พร้อมใบเสร็จรับเงิน
ขั้นตอนการชำระค่าปรับทางไปรษณีย์
1.ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถต้องถ่ายเอกสารใบสั่งทั้ง 2 หน้า โดยกรอกข้อความในสำนาใบสั่งในส่วนของ
“บันทึกของผู้ต้องหา” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ (ใบสั่งตัวจริงเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
  2.ไปที่ทำการไปรษณีย์แห่งใดก็ได้พร้อมแจ้งความจำนงว่าจะชำระค่าปรับทางไปรษณีย์
  3.เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะมอบใบฝากธนาณัติในประเทศและซองจดหมายจำนวน 2 ซอง เพื่อดำเนินการดังนี้
  - กรอกรายละเอียดในใบฝากส่งไปรษณีย์ธนาณัติในประเทศสั่งจ่าย “ผู้บัญชา การตำรวจแห่งชาติ” ณ
 
ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางตามที่ระบุไว้ในใบสั่ง
 
- จ่าหน้าซอง โดยซองแรกให้จ่าหน้าถึงหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานตำรวจที่ออกใบสั่ง และ
ซองที่สองให้จ่าตามชื่อที่อยู่ของผู้ขับขี่หรือเจ้าของงานตำรวจที่ออกใบสั่ง และซองที่สองให้จ่าตามชื่อที่อยู่ของผู้ขับขี่
หรือเจ้าของรถที่ได้กรอกไว้ในสำเนาใบสั่งส่วนของ “บันทึกผู้ต้องหา” ตามข้อ 1 เพื่อจะส่งใบเสร็จรับเงิน และใบอนุญาตขับขี่
(หากถูกยึด) คืนให้
   
- มอบเอกสารตามข้างต้นให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ พร้อมชำระค่าปรับจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่งและเงินค่าใช
้บริการ ตามที่ที่ทำการไปรษณีย์ เรียกเก็บ
 
- เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะตรวจความถูกต้องและดำเนินการให้ต่อไป
การใช้ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่เป็นการชั่วคราว
1.ใบรับแทนใบอนุญาต (ใบสั่ง) ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ยึดไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน นับแต่
วันที่ออกใบสั่ง
2.กรณี ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถเลือกหรือมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ธนาณัติ จะต้อง
ดำเนินการภายใน 7 วัน จึงสามารถใช้ใบรับแทนใบอนุญาต (ใบสั่ง) ประกอบกับใบรับการส่งธนาณัติแทนใบอนุญาตขับขี่ออก
ไปได้อีก 10 วัน นับแต่วันที่ส่งธนาณัติจะได้รับใบอนุญาตขับขี่คืนเมื่อใดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย จัดทำข้อตกลงระหว่างกันเพื่อให้บริการชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS)
ฉะนั้นเมื่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจออกใบสั่ง ได้รับเงินตามธนาณัติแล้วจะต้องส่งคืนใบเสร็จรับเงินและ
ใบอนุญาตขับขี่ (หากถูกยึด) คืนให้โดยเร็ว
 
   
   
   
   
   
 
ร.ต.อ.ชลอ ชวนะกุล