คำแนะนำการติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกันตัวผู้ต้องหา
 
การใช้บุคคลเป็นประกัน
 
การขอถอนหลักทรัพย์
 
การขออนุญาตต่าง ๆ
การเตรียมเอกสารสิ่งสำคัญในการติดต่อราชการ

บัตรประจำตัวประชาชน

หรือใบแทน

บัตรข้าราชการ

สำหรับข้าราชการ

ใบสำคัญ

คนต่างด้าว

หนังสือเดินทาง

(Passport)

สำเนา

ทะเบียนบ้าน

การขออนุญาตแสดงมหรสพ

 

เดินทางไปสถานีตำรวจ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( ONE STOP SERVICE )
 
1 กดบัตรคิว
 
2รอเรียกเพื่อเจ้าหน้าที่
 
หลักฐานที่ต้องนำไป
 
-บัตรประจำตัวผู้ขออนุญาต
 
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
  -ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่
  -เลิกแสดงมหรสพเวลา 24.00 น.
สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องยื่นคำร้องต่อผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
 
 
 
 
 
ร.ต.อ.ชลอ ชวนะกุล