คำแนะนำการติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกันตัวผู้ต้องหา
 
การใช้บุคคลเป็นประกัน
 
การขอถอนหลักทรัพย์
 
การขออนุญาตต่าง ๆ
การเตรียมเอกสารสิ่งสำคัญในการติดต่อราชการ

บัตรประจำตัวประชาชน

หรือใบแทน

บัตรข้าราชการ

สำหรับข้าราชการ

ใบสำคัญ

คนต่างด้าว

หนังสือเดินทาง

(Passport)

สำเนา

ทะเบียนบ้าน

แจ้งความรถยนต์หาย รถจักรยานยนต์หาย หรือเรือหาย
เดินทางไปสถานีตำรวจ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( ONE STOP SERVICE )
 
1 กดบัตรคิว
 
2 รอเรียกตามคิว เพื่อพบพนักงานสอบสวน
   

พร้อมแสดงหลักฐานต่าง ๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ

1 กรณีผู้แจ้งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และรถที่ไม่ได้เช่าซื้อ
- บัตรประจำตัวผู้แจ้งความ ผู้แจ้งต้องเป็นเจ้าของที่แท้จริงของทรัพย์ที่สูญหาย หรือผู้รับมอบอำนาจ
-ใบมอบอำนาจจากเจ้าของทรัพย์นั้น ๆ ( เจ้าของที่แท้จริง ) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
-ทะเบียนรถตัวจริง
2 กรณีรถที่ยังคงเช่าซื้อและกรรมสิทธิ์ยังไม่ได้โอน
ผู้แจ้งต้องขอใบมอบอำนาจจากเจ้าของที่แท้จริงคือบริษัทที่เช่าซื้อพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมหนังสือจดทะเบียนบริษัทของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง
สำเนาทะเบียนรถคันที่หาย
- ภาพถ่ายทรัพย์สินที่หาย ( หากมี )
- รูปพรรณทรัพย์สินนั้น ๆ เช่น หมายเลขเครื่อง ฯลฯ (ถ้ามี)
- ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่าง ๆ
-เอกสารสำคัญต่าง ๆ เท่าที่มี
--ตรวจสอบว่าบริเวณที่เกิดเหตุ และใกล้เคียง มีกล้องวงจรปิดหรือไม่ แล้วแจ้งกับพนักงานสอบสวน
 
โปรดขอหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
 
ร.ต.อ.ชลอ ชวนะกุล