คำแนะนำการติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกันตัวผู้ต้องหา
 
การใช้บุคคลเป็นประกัน
 
การขอถอนหลักทรัพย์
 
การขออนุญาตต่าง ๆ
การเตรียมเอกสารสิ่งสำคัญในการติดต่อราชการ

บัตรประจำตัวประชาชน

หรือใบแทน

บัตรข้าราชการ

สำหรับข้าราชการ

ใบสำคัญ

คนต่างด้าว

หนังสือเดินทาง

(Passport)

สำเนา

ทะเบียนบ้าน

แจ้งความถูกปลอมแปลงเอกสาร

พร้อมแสดงหลักฐานต่าง ๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเพนักงานสอบสวน ที่สถานีตำรวจ

เดินทางไปสถานีตำรวจ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( ONE STOP SERVICE )
 
1 กดบัตรคิว
 
2รอเรียกเพื่อพบพนักงานสอบสวน เพื่อสอบสวน
 
ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เสียหาย( ผู้เสียหายที่แท้จริง ) หลักฐานต่าง ๆ
 
-บัตรประจำตัวผู้แจ้ง
 
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
-หนังสือหรือเอกสารที่ถูกปลอมแปลง
หากเป็นการปลอมแปลงเอกสารของทางบริษัท
 
-หนังสือจดทะเบียนบริษัท พร้อมตราประทับของบริษัท
 
-หนังสือมอบอำนาจของบริษัท พร้อมติดอากร 30 บาท
 
-หนังสือหรือเอกสารที่ถูกปลอมแปลง
-สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
 
 
-ตรวจสอบว่าบริเวณที่เกิดเหตุ และใกล้เคียง มีกล้องวงจรปิดหรือไม่ แล้วแจ้งกับพนักงานสอบสวน
ร.ต.อ.ชลอ ชวนะกุล
web admin