ประกาศ   การขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุกสิบล้อของกลาง

ตามหนังสือ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ที่ 149/2562  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม  2562 อนุมัติให้คณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุกสิบล้อของกลาง สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม 

โดยการขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุกสิบล้อของกลาง ตามรายละเอียดดังนี้
          1.คดีอาญาที่ 1087/2560 ยึดทรัพย์ของกลางที่ 358/2560 รถยนต์บรรทุกสิบล้อหมายเลขทะเบียน 83-8763  สมุทรปราการ  จำนวน 1 คัน ที่ทำการขายทอดตลาด ตามบัญชีของกลางที่แนบท้าย
          2. .คดีอาญาที่ 1088/2562  ยึดทรัพย์ของกลางที่ 359/2560 รถยนต์บรรทุกสิบล้อหมายเลขทะเบียน 83-5813 สมุทรปราการ  จำนวน 1 คัน ที่ทำการขายทอดตลาด ตามบัญชีของกลางที่แนบท้าย
วัน  เวลา  ทำการประมูล วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562  เวลา 08.30 น.
สถานที่  สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
เงื่อนไข/วิธีการประมูล

1.ก่อนการประมูล ผู้ประมูลต้องตรวจสอบ ชนิดรุ่น/รุ่น สี เลขทะเบียน เลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ ว่าถูกต้องตรงกันกับรายการในทะเบียนรถหรือไม่ ก่อนตัดสินใจ
2.จะทำการประมูลด้วยวาจา เป็นรายคัน ราคาตามสภาพรถปัจจุบัน
3.การประมูล ราคาเริ่มต้นจากคณะกรรมการกำหนดไว้แต่ละคัน ผู้ให้ราคาสูงสุดเป็นผู้ประมูลได้
4.ผู้ประมูลได้ต้องชำระด้วยเงินสดในวันประมูล
5.ผู้ประมูลได้ต้องรับผิดชอบ ชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าโอน ค่าใช้จ่ายอื่นๆและเป็นผู้โอนเอง
6.ผู้ประมูลได้ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรถที่ประมูลได้อีกครั้ง หากรายใดไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งคณะกรรมการและให้รับหนังสือพร้อมเอกสารการโอน ภายใน 30 วัน หากเลยกำหนดนี้จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น