คำปฏิญาณตนของตำรวจ 

 ชาติของเรา เป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้ เพราะบรรพบุรุษของเรา เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต

และเอาความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เราต้องบำรุงชาติ

เราต้องสละชีพเพื่อชาติ เราต้องระงับทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน

  ข้อ 1 ข้าพเจ้า จักจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ

 ข้อ 2 ข้าพเจ้า จักยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อระงับทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

 ข้อ 3 ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดศีลธรรมเป็นหลักประจำใจ

 ข้อ 4 ข้าพเจ้าจักยึดมั่นอยู่ในวินัย และรักษาไว้ ซึ่งระเบียบแบบแผนของกรมตำรวจ

ข้อ 5 ข้าพเจ้า จักเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัด

**********************

 

วินัยตำรวจ

วินัยตำรวจ

(วินัยอย่างไม่ร้ายแรง)มาตรา78แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
ข้อปฏิบัติและข้อห้าม 18 ประการ


1.ต้องปฏิบัติหน้าที่ราบการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎหมาย

กฎ ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณตำรวจ และนโยบายของรัฐบาล

โดยไม่ให้เสียหายแก่ทางราชการ


2.ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ

โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดหรือหลีกเลี่ยง

 แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ทางราชการ 

หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ

 จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้

และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 


3.ต้องรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ ผู้น้อย 


4.ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้


5.ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน

 เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว


6.ต้องรักษาความลับของทางราชการ 


7.ต้องสุภาพ เรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน

 และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการตำรวจด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 


8.ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

หรือในการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย โดยห้ามมิให้ดูหมิ่น

เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน


9.ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ

เอาใจใส่ ระมัดระวังผลประโยชน์ของทางราชการและต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
10.ต้องไม่กระทำการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจ
11.ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
12.ต้องไม่ใช่กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร
13.ต้องไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
14.ต้องไม่กระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการบังคับผู้บังคับบัญชาเป็นทางให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยตำรวจ
15.ต้องไม่กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ
16.ต้องไม่กระทำการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน
17.ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ

 หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
18.กระทำการหรือไม่กระทำการตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.


วินัยอย่างร้ายแรง 7 ประการ(มาตรา 79)
1.ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อตนเอง หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ 
2.ละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง

หรือละทิ้ง หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
3.เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4.กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

 หรือรับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก

 เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5.กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
6.กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆรวมทั้งการกระทำความผิดตามมาตรา 78 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
7.กระทำการหรือไม่กระทำการตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ตร.